สรุปมติที่ประชุม กทช. 34/2549


มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 34/2549
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
ระเบียบวาระที่   1   :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้น จนถึงขณะนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ มีผู้อ้างว่ามี กทช.แล้ว แต่กิจการโทรคมนาคมไม่ก้าวหน้า จึงขอให้สำนักงาน กทช. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและรัดกุมยิ่งขึ้น เรื่องเร่งด่วนจะต้องรีบดำเนินการ เรื่องใดไม่เร่งด่วนก็ให้ชะลอไว้ก่อน
2. ขอให้สำนักงานฯ ทำความเข้าใจและแจ้งพนักงานให้ระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลภายในของสำนักงานฯอย่าได้นำออกไปภายนอกให้ผู้อื่น และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด มีความรักในองค์กรของเราให้มาก
3. ปี 2549 ควรมีการพิจารณาให้โบนัสแก่พนักงาน จึงขอให้สำนักงาน กทช. ไปศึกษาถึงแนวทาง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบวงเงินที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าวว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร เพราะใกล้จะสิ้นปีแล้ว
4. เรื่องศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ท่าน กทช.คงยังไม่ทราบว่า ท่านสมิทธิ์ ธรรมสโรช มีหนังสือถึงคปค. เพื่อสั่งการให้ใช้พื้นที่ศูนย์นนทบุรีของเราเป็นที่ตั้งของศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เป็นการถาวร เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ผมจึงให้สำนักงาน กทช. ทำหนังสือตอบยืนยันมติ กทช.เดิมไปตามนั้น
5. มีผู้ร้องเรียนการ Promotion ของบริษัท AIS มา 2-3 รายแล้ว ขอให้สำนักงาน กทช. ไปตรวจสอบในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องดูว่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างเรามีอำนาจหน้าที่อย่างไรหรือไม่ รวมทั้งผลกระทบด้านการแข่งขันด้วย เพื่อหาแนวทางกำกับดูแลในเรื่องนี้ให้เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม                  รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2549 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2549 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาจัดหมวดหมู่มติที่ประชุม กทช. เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขอให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2549 นี้
 
ระเบียบวาระที่   3   :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 33/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 33/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4.1  :     ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 : คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบฯ (ผู้เชี่ยวชาญ ฐากรฯ)

มติที่ประชุม            
1.  เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549
2.  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วส่งเวียนให้ กทช.พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นความเหมาะสมของโครงสร้างที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพิ่มเติม การเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบด้านต่าง ๆ คือ การหาเงินเข้ากองทุน การบริหารจัดการเงินในกองทุน และการบริหารจัดการเงินที่จ่ายออกจากกองทุน และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน การกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติสูงสุดในการจ่ายเงินกองทุน รวมทั้งการพิจารณาควรจะกำหนดคำจำกัดความ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ” หรือไม่ เพื่อให้ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้นำเอกสารความเห็นของกทช.สุธรรมฯที่ได้เสนอต่อที่ประชุม ไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขด้วย เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างแท้จริง

ระเบียบวาระที่   4.2  :     การพิจารณาแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ทถ.

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้เป็นไปตามประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ดังนี้ คือ
1. โดยดำเนินการจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ 2.1 ที่ประกาศกำหนด
2. ดำเนินการจัดให้มีโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ 2.2 ที่ประกาศกำหนด
3. ดำเนินการจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะของชุมชนผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ 2.4 ที่ประกาศกำหนด
4. ดำเนินการจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะและบริการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ 2.5 ที่ประกาศกำหนด
                  ทั้งนี้   สำหรับการจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชรา ที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยฯ ในข้อ 2.3 และการจัดให้มีความช่วยเหลือในการใช้บริการโทรคมนาคมบางประเภทฯ แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมฯ ในข้อ 2.6 นั้น มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จใน 1 เดือนเสนอกทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.3  :    การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของ บริษัทซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด : ปก.

มติที่ประชุม                   อนุญาตให้ บริษัท ซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งสำหรับให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ได้เฉพาะการให้บริการจากคอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องโทรศัพท์ที่ไม่มีการใช้เลขหมายในการให้บริการ ทั้งนี้ โดยต้องไม่มีการสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่   4.4  :     การพิจารณาทบทวน (Reclassification) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด : ปก.

มติที่ประชุม                  ยืนยันการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ตามรูปแบบลักษณะโครงข่ายที่บริษัทฯเสนอขอ ซึ่งกทช.ได้เคยมีมติไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ 13/2549 โดยการให้บริการออกต่างประเทศผ่านวงจร IPLC ซึ่งเช่าใช้บริการจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่   4.5  :     บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาต IIG และ NIX : ปก.

มติที่ประชุม                    อนุญาตให้บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บริษัทฯต้องรับรู้และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดจากข้อผูกพันตามสัญญาร่วมการงานเดิมที่ทำไว้กับ บมจ.กสท โทรคมนาคมเองด้วย เช่น ผลกระทบจากการมีส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) และการถ่ายโอนทรัพย์สิน (BTO) ให้แก่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น

หมายเหตุ                      กทช.สุธรรมฯ ขอสงวนสิทธิโดยงดออกเสียงในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาร่วมการงานระหว่าง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  กับบมจ. กสท โทรคมนาคม เนื่องจากเป็นเรื่องความตกลงระหว่างคู่สัญญากันเอง ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลภายนอก

ระเบียบวาระที่   4.6  :      กรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก และระบบ SMS : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องกรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก และระบบ SMS โดยการพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรฯเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้ชัดเจนก่อน รวมทั้งการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดให้เกิดความชัดเจนและรอบคอบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบรับ/ส่ง SMS และเชื่อมโยงเข้ากับระบบ GIS จำนวน 3 ล้านบาท รวมทั้งการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลักร่วมกัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเลขหมายที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากการขอสนับสนุนงบประมาณ และการขอยกเว้นค่าบริการโทรศัพท์ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอมา นั้น มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กทช. ที่จะดำเนินการได้

ระเบียบวาระที่   4.7   :     รายงานการประชุม International Bar Association ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา : กทช.สุธรรมฯ
            เนื่องจากหมดเวลาทำการ ที่ประชุมจึงมิได้มีการพิจารณาวาระที่ 4.7 เรื่อง รายงานการประชุม International Bar Association ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระเบียบวาระที่   4.8   :    การกำหนดหัวข้อที่ประสงค์จะประชุมกับองค์กรกำกับดูแลจากสหภาพยุโรป : กทช.สุธรรมฯ
             เนื่องจากหมดเวลาทำการ ที่ประชุมจึงมิได้มีการพิจารณาวาระที่ 4.8 เรื่อง การกำหนดหัวข้อที่ประสงค์จะประชุมกับองค์กรกำกับดูแลจากสหภาพยุโรป

ระเบียบวาระที่   4.9   :    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กทช.และเนคเทค : กทช.เศรษฐพรฯ
            เนื่องจากหมดเวลาทำการ ที่ประชุมจึงมิได้มีการพิจารณาวาระที่ 4.8 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กทช.และเนคเทค

ระเบียบวาระที่   4.10  :    การขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน : คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบฯ (ผู้เชี่ยวชาญ ฐากรฯ)

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ รับไปดำเนินการยกร่างแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ กทช. ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมโดยพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการความรับผิดชอบหรือการรับรองตนเองของ กทช.ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และการจัดทำเอกสารรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานเสนอที่ประชุม กทช. รับทราบทุกครั้ง
 
 ระเบียบวาระที่   5   :    เรื่องเพื่อทราบ
                         - ไม่มี -
 
ระเบียบวาระที่   6.1  :    การจัดงานพิธีการระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2549 : บป.

มติที่ประชุม                 รับทราบกำหนดการจัดพิธีการต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการจัดพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการ ดังต่อไปนี้
1. พิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ 2 ปีของ กทช.ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00 น.ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
2. พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2549 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงาน กทช.
3. พิธีการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กทช. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กทช.
4. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2549 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00น. ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระที่   6.2   :     การอุทธรณ์คำสั่งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ยกเลิกการใช้งานสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 1800 ของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด : กม.

มติที่ประชุม            
1. เห็นชอบกับการอุธรณ์ของบมจ.กสท.โทรคมนาคม ที่อุทธรณ์คำสั่ง ลทช. ที่แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ยกเลิกการใช้งานสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 1800 ของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดย บมจ.กสท.โทรคมนาคม ไม่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมของเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2549 เป็นเงิน 400,000 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ บมจ.กสท.ทราบตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2549
2. มอบหมายให้สำนักงานฯเร่งรัดดำเนินการเรื่องคดีความต่างๆที่ยังค้างอยู่เสนอ กทช.พิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากอาจส่งผลให้เป็นประเด็นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 10:31:53 AM)