สรุปมติที่ประชุม กทค. 10/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ 10/2559
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
_______________________________
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/22/2016 10:27:55 AM)