สรุปมติที่ประชุม กทค. 1/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
_______________________________
 

Download

  • รายงานการประชุม-กทค-ครั้งที่-1-2560.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/31/2017 3:09:01 PM)