สรุปมติที่ประชุม กสท. 15/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 15/2557
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน  2557 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

1.   พันเอก ดร.นที                                ศุกลรัตน์               ประธานกรรมการ
2.   พลโท ดร.พีระพงษ์                         มานะกิจ                 กรรมการ
3.   พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์                      งามสง่า                  กรรมการ
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย          จิตรภาษ์นันท์           กรรมการ
5.    นางสาวสุภิญญา                            กลางณรงค์             กรรมการ
6.     นายสมบัติ                                   ลีลาพตะ                ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย                                                                                     กระจายเสียงและโทรทัศน์เลขานุการรักษาการรอง                                                                                                 เลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
7.    พันตรี โกเมธ                                ประทีปทอง             ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการ                                                                                             กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                      
8.   นางสาวมณีรัตน์                              กำจรกิจการ            ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ                                                                                      กิจการ 1 – 3
9.   นางสาวกอกนก                              กิจบาลจ่าย             ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการภารกิจ                                                                                          กระจายเสียงและโทรทัศน์
 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.
1.   นางสาวนงลักษณ์        วัชระเกียรติพงษ์        เลขานุการประธาน กสท.
2.   นายทนงศักดิ์              สุขะนินทร์                ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่                                                                                         และโทรทัศน์ในระบบไอพี
3.   นายพสุ                      ศรีหิรัญ                  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง                                                                   และโทรทัศน์
4.   นางนันท์นภัส              ปัญญา                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
5.   นายเมธา                   จันทร์หล้าฟ้า             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
6.   นางสาวนันทพันธ์         โอบนิธิหิรัญ              พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
7.   นางสาวจงสุภา             ปินตาดวง                 พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
8.   นางสาวมณีนุช             อ่อนกัน                   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
9.   นายผลเศรษฐ์             กริชติทายาวุธ            ลูกจ้าง
 
เริ่มประชุม            16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ประธาน กสท. ไปเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยได้อธิบายและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด กระบวนการ และขั้นตอน ในการทำงานของ กสท. เพื่อจะเปลี่ยนผ่านการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล๊อกไปสู่การรับส่งระบบดิจิตอล รวมทั้งแนวทางการให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอลทุกราย ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความเข้าใจในการดำเนินงานของ กสท. เป็นอย่างดี มติที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 1. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 3.2 เป็นดังนี้ “มติที่ประชุม 1. ทราบ 2. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกต โดยจะได้ทำบันทึกส่งให้ภายหลัง” 2. เพิ่มเติมหมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.2 เป็นดังนี้ “หมายเหตุ 1. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต โดยจะทำบันทึกส่งให้ภายหลัง 2. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นในประเด็นข้อ 1.2 โดยจะทำบันทึกส่งให้ภายหลัง” ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระ 4.1 การสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวในการรับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : (สำนักงานอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์) มติที่ประชุม 1. เห็นชอบมูลค่าคูปองที่จะสนับสนุนในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนมีการกระจายตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ และงบประมาณโครงการ ให้สอดคล้องกับมูลค่าคูปอง โดยให้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาต่อไป 2. รับทราบข้อวิเคราะห์เรื่องบริการโทรทัศน์ประเภทกิจการบริการชุมชนตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ หมายเหตุ 1. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกความเห็นที่แนบ 2. รับรองมติระเบียบวาระที่ 4.1 เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มี เลิกประชุมเวลา 18.15 น.

Download

  • ความเห็น-15-2557.pdf

Create by  -   (4/4/2016 11:52:30 AM)

Download

Page views: 79