สรุปมติที่ประชุม กสท. 16/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ..../2557
วัน...ที่ .... .................... 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • เอกสารแนบ-16-2557.pdf
  • ร่างรายงานการประชุม-ครั้งที่-16-57-ลงเวบ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (4/4/2016 11:41:04 AM)