สรุปมติที่ประชุม กสท. 18/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 18/2557
วัน...ที่ .... .................... 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • เอกสารแนบ-18-57.pdf
  • ความเห็น-18-57.pdf
  • ร่างรายงานการประชุม-ครั้งที่-18-57-ฉบับลงเวบ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (4/4/2559 11:34:25)

Download