สรุปมติที่ประชุม กสท. 22/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 22/2558
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

Download

Create by  - 2fellows  admin (4/1/2016 3:29:53 PM)