สรุปมติที่ประชุม กสท. 27/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 27/2558
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

  • เอกสารแนบ-27-58.pdf
  • ความเห็น-27-58.pdf
  • รายงานการประชุม.pdf

Create by  - 2fellows  admin (4/1/2016 3:03:40 PM)