สรุปมติที่ประชุม กสท. 28/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 28/2558
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

  • ไฟล์เอกสารความเห็นแย้ง-ความเห็น-28-58.pdf
  • บันทึกข้อความเพิ่มเติมเอกสารแนบ-28-58.pdf
  • รายงานการประชุม-28-58(1).pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/31/2016 3:23:58 PM)