สรุปมติที่ประชุม กสท. 7/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 7/2558
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • ไฟล์เอกสารความเห็นแย้ง.pdf
  • ความเห็น-7-58.pdf
  • ร่างรายงานการประชุม-กสท-ครั้ง-๗-๕๘-ฉบับลงเวบ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (4/1/2016 4:50:05 PM)