กสทช. จัดสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” เปิดมุมมองจากภาครัฐ-เอกชนพร้อมรับมือ AEC และเตรียมจัดโฟกัสกรุ๊ป พ.ย. นี้

             11 ต.ค. ๕๕ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว/// กสทช. จัดสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันกำหนดทิศทางของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมสู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมเชิญวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย  และเตรียมจัดโฟกัสกรุ๊ปต่อไปในเดือน พ.ย. นี้ ตลอดจนเดินหน้าโครงการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการศึกษาผลกระทบอย่างเข้มข้น  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่กำหนดในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านเว็บไซต์ กสทช.
               พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” (Competitive Position towards ASEAN 2015)  กล่าวว่า “กสทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนากิจการโทรคมนาคม ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ประกาศแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559โดยหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญ
               ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจากการสัมมนาในครั้งนี้คือการร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งข้อกังวล มุมมอง โอกาส และความท้าทายต่างๆ จากความรู้และประสบการณ์ของเลขาธิการอาเซียนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ร่วมสัมมนาที่มาจากทุกภาคส่วน  จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำกลับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน   รวมทั้งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุน บริการ สินค้าและแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียน”
               หลังจากการสัมมนาครั้งนี้  กสทช. ยังได้เตรียมจัดทำ Focus Group ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคมต่อไป เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ชี้แจงอุปสรรค และเป้าหมายที่คาดหวังต่อการดำเนินงาน  ซึ่งคาดว่าจะจัดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. กำลังดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการศึกษาผลกระทบการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 2558 โดยจะมุ่งศึกษาในประเด็นด้านการเปิดเสรีโทรคมนาคม ประเด็นด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ต้องสอดคล้องรองรับการก้าวเข้าสู่ AEC การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการผลักดันข้อตกลงการยอมรับซึ่งกันและกันทางด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองทางด้านโทรคมนาคม และประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งการศึกษาโครงการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 
               นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ ASEAN Banner บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน  การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 และการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งภารกิจของสำนักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมของอาเซียน และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียน โดยสามารถเข้าดูข้อมูลจาก NBTC’s ASEAN Community Knowledge Sharing บนเว็บไซต์ www.nbtc.go.th  
***********************************************************


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241  

           วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดการสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” (Competitive Position towards ASEAN 2015) โดยมี พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ คณะกรรมการกิจการโทรมนาคม และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขานุการ กสทช. เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง กสทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันในการกำหนดทิศทาง กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 11:28:25 AM)