กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เสวนาในหัวข้อ “กรุงเทพฯ 2555 ท่วม/ไม่ท่วม : (นักข่าว) เอาอยู่ไหม?”

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจาก  สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “กรุงเทพฯ 2555 ท่วม/ไม่ท่วม : (นักข่าว) เอาอยู่ไหม?” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น  ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต /ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอ.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งมีผู้สนใจทั้งสื่อมวลชนและภาคประชาชนกว่า 100 คนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.  โดย กสทช.สุภิญญาฯได้อธิบายสาระสำคัญ ใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ให้สื่อมวลชนได้รับทราบเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้

Create by  - 2fellows  admin (3/6/2017 12:29:51 PM)