การประชุม NBTC Public Forum 3/2560 เรื่อง สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย

วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุม NBTC Public Forum 3/2560 เรื่อง สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย โดยมี กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยในการใช้สื่อดิจิทัล ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Create by  -   (9/27/2017 2:57:03 PM)