การฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ”


         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่18-19 กันยายน2555 แก่ผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้พบว่ามีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จึงได้เพิ่มรุ่นในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555

- รุ่นที่ 3 ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555
- รุ่นที่ 4 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2555 

โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมฯ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ”

 Download กำหนดการฝึกอบรม (pdf) ตามเอกสารแนบที่ 1

2. แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม
Download แบบฟอร์มเข้าร่วมฝึกอบรม (word)  ตามเอกสารแนบที่ 2
 

ทั้งนี้กำหนดส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้

- รุ่นที่ 2 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2555        

- รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ส่งใบสมัครภายในวันที่  22 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น.                                                            

และสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั้งปิดรับสมัครในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น. โดย

1.  ทางไปรษณีย์ ถึง คุณอุษาศิริ สิริสุขะ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 11 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 2.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : [email protected]; [email protected]
 3.  ทางโทรสาร: 0 2617 1708 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2617 1727 ต่อ 212, 301

Download

  • ใบสมัคร.doc
  • กำหนดการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐาน.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:19:26 PM)