การฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"

             เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14  โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  โดยมี รสทช. ประเสริฐ อภิปุญญา กล่าวรายงาน โดย พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.  กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"
              การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สำนักงาน กสทช. กำหนด  โดยได้เชิญบุคลากรของห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีศักยภาพเข้าในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื้นไม่น้อยกว่า 260 คน

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2017 12:16:02 PM)