งานเสวนา หัวข้อ “เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและจรรยาบรรณ กสทช. (Freedom of Expression and NBTC Code of Conduct)”

          วันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้รับเชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ  “เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและจรรยาบรรณ กสทช. (Freedom of Expression and NBTC Code of Conduct)” จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ โดยมีวิทยากรเข้าร่วมในประเด็นต่างๆดังนี้ § เสียงข้างน้อยกับหลักความรับผิดชอบร่วมกัน(Collective Responsibility) ในมิติกฎหมาย โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ § เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความรับผิดชอบต่อการใช้ social media โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย § จรรยาบรรณของกรรมการและองค์กรกำกับดูแลสื่อจากมุมมองสื่อมวลชน โดยคุณรุ่งมณี เมฆโสภณ สื่อมวลชนอิสระ § จรรยาบรรณองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารในต่างประเทศ คุณกานต์ ยืนยง  ผู้อำนวยการ Siam Intelligence Unit ดำเนินรายการโดย คุณพลภฤต เรืองจรัส   สถานีโทรทัศน์ TNN24

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/3/2560 12:04:20)