ดาวน์โหลดสื่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ด้วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดรูปแบบและวิธีแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย

- ระดับ ป (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง
- ระดับ ด (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง
- ระดับ ท (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง
- ระดับ น13 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง
- ระดับ น18 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง
- ระดับ ฉ (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบหญิง

- ระดับ ป (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย
- ระดับ ด (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย
- ระดับ ท (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย
- ระดับ น13 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย
- ระดับ น18 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย
- ระดับ ฉ (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพปกติเสียงประกอบชาย

- ระดับ ป (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ
- ระดับ ด (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ
- ระดับ ท (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ
- ระดับ น13 (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ
- ระดับ น18 (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ
- ระดับ ฉ (มุมจอ) อัตราส่วนภาพปกติ

- ระดับ ป (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง
- ระดับ ด (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง
- ระดับ ท (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง
- ระดับ น13 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง
- ระดับ น18 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง
- ระดับ ฉ (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบหญิง

- ระดับ ป (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย
- ระดับ ด (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย
- ระดับ ท (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย
- ระดับ น13 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย
- ระดับ น18 (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย
- ระดับ ฉ (นำเข้ารายการ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง เสียงประกอบชาย

- ระดับ ป (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง
- ระดับ ด (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง
- ระดับ ท (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง
- ระดับ น13 (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง
- ระดับ น18 (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง
- ระดับ ฉ (มุมจอ) อัตราส่วนภาพความละเอียดสูง

Create by  - Global  Administrator (1/25/2017 7:11:37 PM)

Download

Page views: 7661