ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

Download

  • ประกาศ-กสทช.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/6/2017 12:27:40 PM)