ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555

Download

  • โปรแกรมจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฯ.xls
  • ประกาศฯ-(1).pdf
  • ภาคผนวก_ฌ.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2017 7:22:52 PM)