การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.3) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูล สำหรับผู้ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายดังกล่าว

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang