การจัดประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ร่วมกัน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ในระดับรัฐบาลระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้

สร้างโดย   - mahittee jukrabath