การอบรม "หลักการและวิธีตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ สถานีเครื่องส่ง"

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) จัดการอบรมหลักการและวิธีตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ สถานีเครื่องส่ง โดยมี ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และทำความเข้าใจร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลถึงวิธีการตรวจสอบสัญญาณทางเทคนิค และการรายงานผลการตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ สถานีเครื่องส่ง ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลการวัดสัญญาณและการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สามารถนำผลการตรวจสอบสัญญาณมาวิเคราะห์ได้ตรงกับภารกิจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/8/2019 3:59:53 PM)