การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHzโดยมี พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศฯ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ต่อไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/22/2019 3:20:50 PM)