การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต โดยมี ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาก่อนออกประกาศมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/27/2019 2:21:34 PM)