การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

วันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและร่วมหารือการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 ในประเด็นสถาปัตยกรรมโครงข่ายสำหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คุณลักษณะของอุปกรณ์ การกำหนดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ การเตรียมการเชื่อมต่อและไฟล์ของรายการสำหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึง แนะนำทางเลือกการวางแผนการให้บริการ และกรณีศึกษาการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของต่างประเทศ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/1/2019 3:57:50 PM)