กิจกรรม road show แอปพลิเคชัน NetCare

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม road show ครั้งที่ 3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Netcare ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ปกครองใช้ในการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ให้มีการใช้อย่างเหมาะสม ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/15/2019 3:02:45 PM)