พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth)

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายก่อกิจ ด่านชัยวิตร รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth) เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ชนบทผ่านโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) โดยระยะเริ่มต้นจะนำร่องโครงการทั้งหมด 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฏร์ธานี และสงขลา ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว (รพ.สต. ขนาดใหญ่) จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จำนวน 5 แห่ง และโรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 8 แห่ง รวมถึงศูนย์เฉพาะทางโรคตา ศูนย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง และในอนาคตจะขยายไปสู่พื้นที่ชนบทอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  กสทช. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/22/2019 8:58:00 AM)