การสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society)

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่ที่ระลึกแก่หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทั้ง 7 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน และหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะด้านในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางการดำเนินการ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/27/2019 9:16:08 AM)