การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการออกอากาศ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดย ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการออกอากาศ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และประกอบกิจการโครงข่าย เข้าใจแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (4/18/2019 9:03:19 AM)