สำนักงาน กสทช. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ร่วมรับเสด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

Create by  -   (5/7/2019 1:36:29 PM)