ประธานและผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมรับเสด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (5/7/2019 1:51:03 PM)