การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 22 ช่อง เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาตให้มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ภายหลังได้ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (5/7/2019 4:06:48 PM)