สำนักงาน กสทช. คืนเงินค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวีงวดที่ 5

วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลงวดที่ 5 ให้แก่ ทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) ที่ได้ชำระค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 มาแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,055,662,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (9/27/2019 4:50:26 PM)