พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔) เป็นประธานสงฆ์ และ พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร และพนักงาน กสทช. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และอุทิศแด่บรรพชนด้านวิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/8/2019 10:25:05 AM)