การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. 2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการหรืองานข่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมไปถึงการใช้คำราชาศัพท์ และการถ่ายทอดสด เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/9/2019 4:36:30 PM)