การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)

Download

  • 01-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-Regulatory-Sandbox-PDF.pdf
  • 02-คู่มือ-การปฏิบัติตามประกาศ-Sandbox.pdf
  • 03-แบบฟอร์มแนวทางการขออนุญาตใช้คลื่นความถ.pdf
  • 04-แบบฟอร์มแนวทางการขออนุญาตใช้คลื่นความถ.pdf
  • 05-หนังสือยินยอม.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/16/2019 11:50:31 AM)