การประชุมเชิงวิชาการ The 15th International Telecommunication Society, Asia-Pacific Regional conference

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการ The 15th International Telecommunication Society, Asia-Pacific Regional conference  โดยได้รับเกียรติจาก กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเปิดการประชุม พร้อมด้วย Mr. Stephen Schmidt (ประธานสมาคม ITS) และ Professor Hitochi Mitomo (รองประธานสมาคม ITS) ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Digital Transformation for building a sustainable society” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอผลงานวิชาการ และรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโทรคมนาคม ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/29/2019 2:00:34 PM)