กิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ผู้แทนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และ สหราชอาณาจักร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติระหว่างประเทศต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนานักวิทยุสมัครเล่นด้านการสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมทั้งจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในภายหน้า ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/18/2019 2:05:17 PM)