งานสัมมนาวิชาการเรื่อง Digital Identity Connectivity

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) ร่วมกับ (GSMA) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง Digital Identity Connectivity โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ และผู้บริหารระดับสูงของ GSMA ได้แก่ Mr. Julian Gorman, Head of GSMA Asia Pacific และ Ms. Jeanette Whyte, Head of Public Policy ASEAN รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก GSMA ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Identity ความท้าทาย โอกาส กรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเด็นการกำกับดูแลและแนวโน้มด้านนโยบายในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคมและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID ของสำนักงาน กสทช. และเพื่อให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานของนานาประเทศเกี่ยวกับ Digital Identity Connectivity และ Mobile ID ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (12/16/2019 4:32:06 PM)