การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอเนื้อหารายการที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบาง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอเนื้อหารายการที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบาง ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยมี กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/14/2020 3:41:07 PM)