โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. โดยมี ผศ.ดร.ภักดี  มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมบรรยายหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งสามารถนำหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายฯ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/22/2020 3:29:31 PM)

Download