สำนักงาน กสทช. จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม2563 โดยได้รับเกียรติจาก กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ผ่านโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ Zoom จากสำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ มา ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี การฝึกอบรมดังกล่าวนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้านการผลิตและการนำเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ และก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา ในลำดับถัดไป

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (30/7/2563 8:28:26)