การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมการประชุม โดยได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมทั้งผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เข้าร่วมการประชุมซึ่งสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ กสทช. จะนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป  

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/6/2020 4:47:27 PM)