พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช.

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) จัดพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. โดยมี ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน 41 ราย  ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งสามารถนำหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายฯ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/10/2020 8:28:41 AM)

Download