พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตผ่านผลงานเชิงสร้างสรรค์ และช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล โดยสอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/21/2020 11:10:41 AM)