การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กสทช. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการประชุม และ 
พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ คณะกรรมการ กตป. เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต ซึ่งสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในที่ประชุมมีการสรุปผลการศึกษาสภาพอุตสาหกรรมการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน ทั้งกรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย ทิศทาง แนวโน้มรูปแบบการให้บริการกิจการกระจายเสียง สรุปผลการสำรวจการเข้าถึงการใช้บริการวิทยุในประเทศไทย รูปแบบจำลองทางธุรกิจและแนวทางการกำกับดูแลในอนาคต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจในการประกอบกิจการและแนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/1/2020 9:32:04 AM)