โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้าง โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Virture Meeting) ผ่านโปรแกรม Cisco e-Meeting เพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/27/2021 10:15:41 PM)