การประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2569) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม  และนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2569) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านโทรคมนาคมให้กระจายในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และทุรกันดารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ USO ได้แก่ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านระบบ ZOOM Video Conference ณ ห้องประชุมทางไกล สำนัก นบ. ชั้น 1 อาคารจอดรถ สำนักงาน กสทช.
 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (27/5/2564 22:19:13)