การประชุมหารือเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565 - 2569)

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565 - 2569) ผ่านระบบ ZOOM Video Conference ร่วมกับ นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านโทรคมนาคมให้กระจายในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และทุรกันดารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ USO ได้แก่ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนัก นบ. ชั้น 1 อาคารจอดรถ สำนักงาน กสทช.
 

Download

    01.jpeg 03.jpeg

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/4/2021 4:31:38 PM)