สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการต่างประเทศ (ตย.) จัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders' Consultative Dialogue ในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 9 ประเทศ โดยมีผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ AIS, True, DTAC ,SingTel, Google, Facebook, Zoom และ Walt Disney Company เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการการส่งเสริมการให้บริการ OTT ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจ OTT การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการ OTT และผู้ที่ไม่ได้ให้บริการ OTT การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ พัฒนา รักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการให้บริการด้าน OTT ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการ OTT ของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (6/9/2021 2:56:13 PM)

Download